اهداف استراتژیک 5 ساله معاونت آموزشی (95 – 99)

ردیف

عنوان هدف

1

آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی در دانشگاه 

2

حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم 

3

توسعه آموزش پاسخگو و عدالت محور و تدوین زیرساخت های لازم 

4

توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت در دانشگاه 

5

آمایش سرزمینی ،ماموریت گرایی، تمرکز زدایی و ارتقای توانمندی دانشگاه

6

اعتلای اخلاق حرفه ای

7

تدارک و تامین زیرساخت های بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی در دانشگاه 

8

تدارک و تامین زیرساخت ها و منابع فیزیکی ،اطلاعاتی و انسانی لازم برای توسعه آموزش مجازی

9

ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی در دانشگاه 

10

اعتباربخشی موسسات آموزشی به میزان 100% و بیمارستان های آموزشی در دانشگاه 

11

تقویت زیرساخت های تجهیزاتی دانشگاه ها و بیمارستانهای آموزشی در ارتباط با آموزش 

12

توسعه دانش تعیین کننده های اجتماعی سلامت

13

تقویت زیرساخت های متمرکز سازی مرکز امور هیات علمی در واحد معاونت آموزشی دانشگاه

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0