نام و نام خانوادگی: عباس علامی


 مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی


 رشته تحصیلی:  بیماری های عفونی و گرمسیری 


   رزومه      

                       

 پست الکترونیک: edc@qums.ac.ir


 شماره تماس:02833336001 داخلی 3948


 آدرس پستی: قزوین بلوار شهید باهنر دانشگاه علوم پزشکی –معاونت آموزشی – مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی


 ساعت حضور: شنبه –چهارشنبه ساعت 12 الی 14:30


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0