کمیته برنامه راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

سمت

نام و نام خانوادگی

معاون آموزشی دانشگاه

دکتر فاطمه سمیعی

مدیر مرکز مطالعات و مسئول کمیته مرجعیت علمی و کمیته دانش پژوهی 

دکتر سونیا اویسی

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و مسئول ارتقاء زیرساختهای آموزشی

دکتر پیمان حیدریان

مسئول اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی

دکتر لیلی یکه فلاح

مسئول اعتباربخشی موسسه ای و معاون آموزشی علوم پایه

دکتر فریبا ظفری

مسئول کمیته اعتلای اخلاق حرفه ای

دکتر مهرزاد سرایی

مسئول آموزش مجازی

دکتر مهران قلعه نوی

مسئول ارتقاء نظام ارزیابی آزمونها

خانم اکرم شاهرخی

مسئول بسته آموزش پاسخگو

دکتر افسانه یخ فروشها

مسئول کمیته استعداد درخشان و کمیته دانشجویی

دکتر فریبا ظفری

مسئول کمیته المپیاد دانشجویی

دکتر منیرالسادات میرزاده

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0