پایش و ارزیابی بسته های تحول و نوآوری آموزش
 

پایش برنامه عملیاتی 

به موازات عملیاتی سازی بسته های تحول و نوآوری، فرآیند پایش و ارزشیابی به منظور رصد پیاده سازی فرآیندها و تحقق اهداف بسته ها اجرا می گردد. این فرآیند همه ی سطوح برنامه ریزی را شامل خواهد شد. این فرآیند تحت عنوان برنامه پایش و ارزیابی بسته ها، ناظر به سیاستهای دوازده گانه برنامه جامع آموزش عالی سلامت است .
 

شرح وظایف مسؤولین پایش برنامه عملیاتی معاونت‌ها / حوزه‌های دانشگاه
 

1-پیگیری برگزاری کمیته برنامه‌ریزی معاونت / حوزه، تنظیم صورت‌جلسه،ابلاغ صورت‌جلسه به اعضای کمیته و پیگیری مصوبات و ارسال رونوشت به ستاد برنامه دانشگاه(مستقر در دبیرخانه سیاست‌گذاری سلامت)

2- پیگیری تدوین اهداف و برنامه عملیاتی اختصاصی معاونت/حوزه در موعد مقرر.

3- مشخص نمودن لیست رابطین واحدهای زیرمجموعه معاونت / حوزه (دارای اکانت)

4-تهیه لیست افرادی که مسؤول اجرای هر فعالیت می‌باشند جهت درج در سامانه

5- شناسایی موانع پیشرفت برنامه و اتخاذ تدابیر در کمیته‌ی برنامه‌ریزی جهت جلوگیری از اتلاف منابع

6-مدیریت و پیگیری درج به موقع و صحیح میزان پیشرفت فعالیت‌ها، شواهد و مستندات معتبر در سامانه و بررسی دلایل انحراف فعالیتها در جهت رفع موانع و پیشرفت به موقع فعالیت‌ها.

7-برگزاری جلسات آموزشی برای رابطین واحدهای زیر‌مجموعه معاونت/حوزه در خصوص پایش برنامه عملیاتی با هماهنگی ستاد برنامه دانشگاه

8-ارزیابی میزان دستیابی مستندسازی و پایش به اهداف و برنامه عملیاتی اختصاصی معاونت /حوزه در پایان سال

9-شرکت در جلسات هماهنگی و آموزشی دانشگاه و وزارت در صورت لزوم.

10- پیگیری پایش میدانی برنامه عملیاتی توسط کمیته‌ی برنامه‌ریزی معاونت از حوزه‌های تحت پوشش


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0