کمیته برنامه راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

سمت

نام و نام خانوادگی

معاون آموزشی دانشگاه

دکتر فاطمه سمیعی

مدیر مرکز مطالعات

دکتر عباس علامی

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر مریم کرامتکار

مسئول اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی

دکتر لیلی یکه فلاح

مسئول اعتباربخشی موسسه ای

دکتر فریبا ظفری

مسئول کمیته اعتلای اخلاق حرفه ای

دکتر مهرزاد سرایی

مسئول آموزش مجازی

دکتر مهران قلعه نوی

مسئول ارتقاء نظام ارزیابی آزمونها

خانم اکرم شاهرخی

مسئول بسته آموزش پاسخگو

دکتر افسانه یخ فروشها

مسئول کمیته استعداد درخشان و کمیته دانشجویی

دکتر فریبا ظفری

مسئول کمیته المپیاد دانشجویی

دکتر منیرالسادات میرزاده

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0