اطلاعیه
1398/12/24 شنبه راهنمای کاربری سامانه نوید ویژه اعضای هیات علمی در سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به دنبال توسعه کاربری سامانه نوید و گسترش آموزش مجازی در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور، یک سری راهنمای کاربری سامانه نوید ویژه اعضای هیات علمی تهیه شده است. برای دسترسی به این راهنماها می توانید به سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به آدرس http://vums.ac.ir/?page_id=20861 مراجعه فرمایید.