اخبار
برگزاری جلسه بررسی آیین نامه دانشگاهی آموزش مجازی

1399/11/1 چهارشنبه


روز سه شنبه مورخ 30 دی 99 جلسه وبیناری با حضور دکتر سونیا اویسی مدیر مرکز مطالعات، دکتر مهران قلعه نوی مسئول کمیته آموزش مجازی مرکز مطالعات، معاونین آموزشی و مسئولین
EDO دانشکده ها در خصوص بررسی آیین نامه دانشگاهی آموزش مجازی که در کمیته توسعه آموزش مجازی مرکز مطالعات تدوین شده است، برگزار گردید. در این جلسه پیشنهاداتی جهت اعمال در آیین نامه مذکور توسط حاضرین ارائه گردید و مقرر شد آیین نامه اصلاح شده جهت اجرا به دانشکده ها ارسال شود و در سایت مرکز مطالعات قرار گیرد.