اخبار
برگزاری اولین جلسه کمیته دانشگاهی دانش پژوهی

1399/3/25 يكشنبه


اولین جلسه کمیته دانشگاهی دانش پژوهی در سال جاری با حضور معاون آموزشی دانشگاه ، مدیر مرکز مطالعات و اعضای کارگروه این کمیته روز شنبه 24 خرداد 99 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل شد. در این جلسه سه طرح رسیده به این کمیته مورد بررسی قرار گرفت. که به یکی از طرح ها امتیاز دانش پژوهی تعلق گرفت و دو طرح دیگر جهت اصلاح به مجریان عودت گردید.