اخبار
ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی دانشگاه

1399/3/24 شنبه

کارگروه بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی دانشگاه روز سه شنبه 20 خرداد 99 در نشستی برگزاری آزمونها در دوران کرونا را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در این جلسه خانم شاهرخی مسئول این بسته در خصوص لزوم تدوین شیوه نامه برگزاری آزمون مجازی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  و تدوین برنامه ها و فرایندهای پذیرش دانشجویان بین الملل  توضیحاتی را برای اعضاء ارائه داد. خانم شاهرخی همچنین بر اهمیت بازبینی فرایندهای آموزشی و ارزیابی دانشجویان علوم پایه و پیش کارورزی تأ کید نمود. تهیه بانک سوال با توجه به قابلیت نرم افزار فرادید نیز از جمله بحثهای مطرح شده در این جلسه بود.