اخبار
محتوای آموزشی کوتاه نوید ویژه استادان

1399/2/10 چهارشنبه

همانطور که مستحضرید توسعه روزافزون آموزش مجازی در کشور احساس نیاز به توانمندسازی اعضای هیات علمی برای ارائه صحیح و باکیفیت یادگیری الکترونیکی را بیش از پیش نمایان کرده است. در همین راستا دانشگاه علوم پزشکی مجازی تعدادی محتوای اموزشی کوتاه (میکرولرنینگ) برای اعضای هیات علمی و مدیران محترم دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی تهیه کرده است که می تواند در کمک به پیشبرد این امر موثر باشد. موضوعات تحت پوشش عبارتند از:

راهنمای ارائه درس سریع در نوید ویژه استادان، طراحی و ارائه درس ترکیبی ویژه استادان، راهنمای ارائه درس تیمی در نوید ویژه استادان، چگونه در سیستم های آموزش مجازی همزمان (کلاس مجازی) درس خود را به خوبی ارائه دهیم؟، سوالات رایج در نوید ویژه استادان و مدیران، ارزشیابی درس های مجازی یا ترکیبی ویژه مدیران و استادان.

این محتواها در سامانه آرمان با آدرس http://arman.vums.ac.ir/course/coursedetail/239 قابل دستیابی است.