اخبار
پایش بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

1398/10/24 سه‌شنبه


جلسه پایش بسته های تحول و نوآوری در آموزش  علوم پزشکی   با حضور معاون آموزشی دانشگاه و کلیه مسئولین بسته های تحول و نوآوری در آموزش همچنین رئیس دبیرخانه شورای سیاستگذاری استان  در دفتر معاون آموزشی دانشگاه تشکیل گردید. هریک از مسئولین گزارش عملکرد هر یک از بسته ها را ارائه نموده و مشکلات و موانع مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گرفت .آقای عزیزخانی گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی معاونت آموزشی در سامانه پایش را برای حاضرین ارائه کرد و عنوان نمودکه معاونت آموزشی  از میانه کشوری بالاتر است.  در انتها دکتر پدیسار ، دکتر اویسی و آقای پورشریفی مشکلات موجود را با اعضاء جلسه مورد بررسی قرار داده تصمیمات لازم را اتخاذ نمودند. این جلسه روز سه شنبه 17 دی 98 برگزار شد.