اخبار
کارگاه آشنایی با نرم افزار کلاس آنلاین (Adobe Connect)

1398/10/12 پنجشنبه

به منظور پیشبرد اهداف بسته آموزش مجازی و با توجه به لزوم آشنایی اعضای محترم هیأت علمی با مباحث یادگیری الکترونیکی روز سه شنبه 10 دی 98 کارگاهی با عنوان «آشنایی با نرم افزار کلاس آنلاین (Adobe Connect) » در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید.

مدرس این کارگاه که با حضور اعضای هیأت علمی دانشکده ها و بیمارستانها تشکیل شد. آقای دکتر مهران قلعه نوی عضو هیأت علمی   و مسئول بسته مجازی سازی در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بودند.