اخبار
کارگاه آشنایی با ابزارهای تولید محتوای الکترونیک (comtasia)

1398/8/23 پنجشنبه

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به منظور لزوم آشنایی اعضای هیأت علمی با مباحث یادگیری الکترونیکی روز سه شنبه 21 آبان 98 کارگاهی با عنوان «آشنایی با ابزارهای تولید محتوای الکترونیک (Comtasia)» در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی برگزار کرد. مدرس این کارگاه آقای دکتر مهران قلعه نوی عضو هیأت علمی و مسئول بسته مجازی سازی در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود.