شرح وظایف

شرح وظایف کمیته ملی اخلاق پزشکی دانشگاه

 1. بررسی وضعیت آموزش درس اخلاق علوم پزشکی در دانشگاه تابعه
 2. پیگیری تدوین درسنامه های اخلاق علوم پزشکی در دانشگاه تابعه
 3. حمایت و توانمند سازی اعضای هیات علمی برای ارتقا کیفیت آموزش اخلاق پزشکی
 4. حمایت و توانمند سازی اعضای هیات علمی برای ارتقا کیفیت آموزش پروفشنالیسم
 5. همکاری در تدوین و برنامه ریزی آموزش اخلاق پزشکی
 6. همکاری در تدوین و برنامه ریزی آموزش پروفشنالیسم
 7. ایجاد هماهنگی در آموزش اخلاق پزشکی و پروفشنالیسم بر مبنای مصوبات کمیته ملی
 8. اجرای فعالیت های آموزشی برنامه راهبردی جهت توسعه آموزش اخلاق پزشکی در دانشگاه تابعه
 9. پیگیری و نظارت بر رعایت اخلاق در آموزش علوم پزشکی
 10. پیش بینی ساز و کار مناسب برای رصد وضعیت رعایت موازین اخلاقی و حرفه ای توسط دانشجویان و اعضای هیات علمی و کارکنان


شرح وظایف گروه اخلاق دانشگاه در قالب برنامه عملیاتی

 1. فعال نمودن کمیته های دانشکده ای اخلاق در آموزش علوم پزشکی
 2. تشکیل کمیته های بیمارستانی اخلاق در آموزش علوم پزشکی
 3. استقرار گروه اخلاق پزشکی در دانشکده پزشکی
 4. فعال نمودن کانون های اخلاق حرفه ای دانشجویی
 5. تشکیل کانون های اخلاق حرفه ای دستیاری در دانشگاه
 6. جذب اعضای افتخاری در گروه اخلاق پزشکی دانشگاه
 7. برگزاری کارگاه با موضوع اخلاق پزشکی/حرفه ای ویژه اعضای هیات علمی
 8. برگزاری کارگاه با موضوع اخلاق پزشکی/حرفه ای ویژه دانشجویان
 9. برگزاری کارگاه با موضوع اخلاق پزشکی/حرفه ای ویژه کارکنان نظام سلامت در قالب دوره های ضمن خدمت
 10. برگزاری سمینار بازآموزی با موضوع اخلاق پزشکی/حرفه ای
 11. ارزیابی وضعیت فعلی اخلاق پزشکی / حرفه ای در دانشگاه
 12. تغییر روش آموزش اخلاق پزشکی از سخنرانی به روش های تعاملی
 13. تولید محتوی آموزش های مجازی با موضوع اخلاق پزشکی / حرفه ای
 14. راه اندازی سایت اخلاق پزشکی / حرفه ای دانشگاه
 15. تدوین دستورالعمل و معیار انتخاب اساتید، دانشجویان و حرفه مندان نمونه از حیث اخلاق حرفه ای
 16. برنامه تم طولی ارتقای اخلاق پزشکی / حرفه ای برای رشته هایی که دوره کارآموزی بالینی دارند
 17. توانمندسازی آموزشی اعضای هیأت علمی جدیدالورود
 18. برگزاری جلسات دوره ای کمیته اخلاق در آموزش