شرح وظایف

شرح وظایف کمیته اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی

  1. شناسایی نقاط قوت و ضعف در ارزیابی مراکز آموزشی درمانی در راستای استاندارد سنجه های اعتبار بخشی وزارت متبوع
  2. نظارت پیوسته کمیته اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی بر مراکز آموزشی درمانی و ارائه بازخورد از عملکرد آموزشی دفاتر توسعه به معاون آموزشی دانشگاه/مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و معاون آموزشی هر مرکز آموزشی درمانی
  3. نظارت سالیانه تیم ارزیاب معاونت آموزشی دانشگاه از مراکز آموزشی درمانی و ارائه بازخورد
  4. نظارت بر دسترسی به اهداف تعیین شده وزارت متبوع در قالب استاندارد های اعتبار بخشی بیمارستان های آموزشی
  5. ارتباط متقابل تیم کمیته اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی با دفاتر توسعه آموزش جهت رفع مشکلات
  6. پیگیری و آموزش نیروی انسانی دفاتر توسعه آموزش
  7. نظارت بر بارگذاری مستندات در سامانه اعتبار بخشی مراکز آموزشی در هر دوره اعتبار بخشی وزارت متبوع
  8. نظارت بر خودارزیابی مراکز آموزشی درمانی در هر دوره اعتبار بخشی وزارت متبوع

شرح وظایف کارشناسان دفاترتوسعه آموزش بیمارستانها