شرح وظایف
شرح وظایف کمیته دانشجویی توسعه آموزش
 
  • برگزاري جلسات ماهانه كميته دانشجويي
  • استفاده از نظرات دانشجويان در ارتقاء كيفيت آموزش
  • بهره مندي از همكاري دانشجويان فعال در امور آموزش
  • برگزاري جلسات ماهيان با مركز مطالعات و تهيه صورتجلسات
  • تشكيل كانال هاي اطلاع رساني در شبكه هاي مجازي
  • برگزاري كارگاه هاي دوره اي جهت توانمند سازي دانشجويان
  • تهيه فيلم و عكس و مستند سازي از فعاليت ها
  •  تشكيل جلسات با معاونت آموزشي و ارائه نظرات دانشجويان در زمينه برنامه ريزي درسي