شرح وظایف

شرح وظایف کمیته توانمند سازی اساتید

  •  انجام نيازسنجي
  •  تحليل نيازسنجي
  • برنامه ريزي و اجراي كارگاه هاي آموزشي توانمندسازي اساتيد
  •  ارزشيابي و آناليز
  • صدور گواهي شركت كنندگان در كارگاه