شرح وظایف

شرح وظایف کمیته پژوهش در آموزش

  •  تعیین اولویت های پژوهس در آموزش در دانشگاه
  •  مدیریت فرایند دریافت، بررسی و ارائه‌ی بازخورد و تصویب طرحهای پژوهش در آموزش
  •  ارائه‌ ی مشاوره و راهنمایی به اعضای محترم هیات علمی جهت انجام و ارائه‌ی صحیح پروپوزالهای پژوهش در آموزش
  •  ایجاد و تقویت فرهنگ پژوهش و روحیه تحقیق و جستجوگری در افراد
  •  هدایت پایان نامه های با موضوعات حوزه آموزش پزشکی