شرح وظایف

شرح و ظایف بسته آموزش مجازی
 

  • شناسایی اساتید علاقمند به آموزش مجازی و ترغیب و تشویق آنان جهت توسعه آموزش مجازی در دانشگاه
  • برنامه ریزی و نیازسنجی جهت برگزاری کارگاههای حیطه آموزش مجازی
  •  ارائه مشاوره و آموزش به اعضای هیات علمی دانشگاه در خصوص طراحی و تدوین محتواهای آموزشی و کار با سامانه های آموزش مجازی
  • پیگیری جهت ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه آموزش مجازی
  • پیگیری جهت راه اندازی مرکز آموزش مجازی در دانشگاه
  •  تعامل با سایر دانشگاههای کشور در زمینه توسعه همکاری ها در حیطه آموزش مجازی
  •  همکاری و تعامل با سایر واحدهای دانشگاه جهت تحقق اهداف بسته آموزش مجازی
  •  تعامل با دانشکده های تابعه در خصوص ارتقاء کیفیت آموزش مجازی در بین اعضای هیات علمی و دانشجویان