شرح وظایف

شرح وظایف بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور
 

  •  تدوین و بازنگری، ابلاغ و ارزشیابی برنامه های آموزشی (کوریکولوم ها) در راستای پاسخگویی به جامعه و با رویکرد آموزش مبتنی بر توانمندی   
  • طراحي و استقرار نظام انگيزشي مناسب براي سياستگذاران، ذینفعان، اساتيد، دانشجويان، ارائه كنندگان خدمات به منظور تحقق هر چه بهتر پاسخگویي به نيازهاي واقعي جامعه و توجه به تعیین‌ کننده ‌های اجتماعی سلامت
  •  حمایت از حضور دانشجویان و اساتید رشته های مختلف در عرصه های جامعه
  •  ارتباط و تعامل با معاونتهای دانشگاه جهت پیشبرد امور و اهداف بسته آموزش پاسخگو
  •  ارائه گزارش عملکرد به معاونت آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع