شرح وظایف

شرح وظایف کمیته دانش پژوهی

  • ترغیب و تشویق اعضای هیآت علمی جهت ارائه فرایندها و پروپزالهای دانش پژوهی
  • توسعه آموزش علوم پزشکی از طریق فعالیتهای دانش پژوهی از طریق مدیریت فرایند دریافت، بررسی و ارائه‌ی بازخورد و صدور گواهی مربوط به فعالیت‌ های دانش پژوهی 
  •  مشاوره به اعضای هیات علمی جهت تدوین پروپوزال ها و  طرح های دانش پژوهی
  • توسعه‌ فعالیت‌های دانش پژوهی از طریق برگزاری کارگاه ‌های توانمندسازی اعضای هیات علمی در این زمینه
  • تعیین اولویت های دانش پژوهی