شرح وظایف

شرح وظایف کمیته  تخصصی بسته اعتبار بخشی موسسه ای:

  1. ارسال فایل استانداردهای اعتبار بخشی موسسه ای برای دانشکده ها و معاونت ها جهت خودارزیابی و آموزش کارشناسان
  2. ارتباط مستمر با کارشناسان EDU و راهنمایی آن ها جهت جمع آوری مستندات مربوط
  3. بررسی مستندات خودارزیابی دانشکده ها  - انجام مکاتبات و هماهنگی جهت بازدید اعضای تیم ارزیاب بمنظور ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی از دانشکده ها و معاونت ها
  4. همراهی تیم ارزیاب بمنظور ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی- تهیه گزارش ) بیان نقاط ضعف و قدرت ( و خبر از بازدید دانشکده ها و معاونت ها
  5. برگزاری و شرکت در  جلسات تبادل نظر و هم اندیشی در خصوص رفع چالش ها
  6. ارائه بازخورد خود ارزیابی به کارشناسان مربوطه جهت رفع نواقص
  7. بازدید مجدد از دانشکده ها و معاونت ها بمنظور رفع نواقص خود ارزیابی
  8. تهیه گزارش بازدید و بیان نقاط قوت و ضعف دانشکده ها و معاونت ها
  9. ارائه بازخورد خود ارزیابی به مسئول بسته و مدیر مرکز مطالعات و مسئولین مربوطه

ب(ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی

- هماهنگی و انجام مکاتبات لازم جهت حضور ارزیابان بیرونی برای نظارت بر اهداف اعتبار بخشی موسسه ای : v  هماهنگی با مسئولین جهت حضور ارزیابان بیرونی

- حضور و هماهنگی جلسه با مسئولین دانشگاه و ارزیابان بیرونی جهت بازدید و معرفی اعضا و برنامه ریزی جهت بازدید

- همراهی ارزیابان جهت ارزیابی و اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه

- حضور و هماهنگی جلسه ارائه بازخورد ارزیابان به مسئولین دانشگاه

- نظارت بر ارائه مستندات و بازخورد ارزیابان به کلان منطقه و وزارت خانه متبوع