شرح وظایف

مهمترين وظایف کمیته بسته بين‌ المللی سازي آموزش دانشگاه  علوم پزشکی قزوین  به شرح زير مي باشد:

  1. بازنگري و بسترسازي براي استقرار نقشه آمايش بين‌ المللي سازی آموزش علوم پزشكي كشور
  2. ايجاد توسعه و همكاري‌هاي بين ‌المللي و ارائه برنامه‌هاي آموزش بين ‌المللي
  3. تلاش در جهت معرفي ظرفيت‌هاي آموزش عالي سلامت كشور در سطح منطقه و جهان
  4. اعتباربخشي بين‌ المللي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش علوم پزشكي كشور
  5. تشكيل كارگروه بسته بين ‌الملل سازي دانشگاه‌ها و معرفي اعضا كارگروه جهت صدور ابلاغ
  6. ارائه گزارش ماهيانه به EDC و مسئول بسته‌هاي تحول و نوآوري و برنامه عملياني حوزه معاونت آموزشي
  7. تهيه و بارگذاري مستندات در سامانه ثبت فعاليت‌هاي مربوط به برنامه عملياتي مشترك دانشگاه در حوزه آموزش و همچنین تحقیقات و فناورری بسته بين‌ المللی سازي دانشگاه
  8. برگزاري نشست‌ها با اعضا كارگروه در دانشگاه و منطقه جهت تبادل اطلاعات و يكسان سازي فعاليتها
  9. همكاري با ساير اعضا كارگروه بسته‌ها در دانشگاه و منطقه در راستاي پيشبرد اهداف و اقدامات