شرح وظایف

بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

دفتر برنامه ریزی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با همکاری اعضای هیات علمی و کارشناسان جهت نیل به اهداف آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی به منظور  بهبود کیفیت و کمیت آموزش عالی سلامت  گام برمی‌دارد .


شرح وظايف کمیته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی:

  1. طراحی و استقرار نظام شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر مرجعبت علمی دانشگاه
  2.  طراحی  و استقرار نظام برنامه‌ریزی و مدیریت تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی
  3. بازنگری و تدوین برنامه‌های آموزشی کوریکولوم ها در راستای مرجعیت علمی دانشگاه
  4. طراحی نظام ایجاد حساسیت و انگیزشی مناسب  برای سیاستگذاران، ذینفعان، اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات به منظور تحقق هر چه بهتر پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه
  5. طراحي دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي بمنظور توانمند سازی اعضای هیأت علمی در زمينه‌هاي مرتبط با مباحث مرجعیت علمی دانشگاه
  6.  شركت در انجام  طرح های پژوهشی در راستای تمایز رسالت آکادمیک و نیل به مرجعیت علمی دانشگاه  
  7. تنظيم مقاله‌هاي علمي در خصوص فعاليت‌هاي مرتبط با تمایز رسالت آکادمیک و نیل به مرجعیت علمی دانشگاه
  8.  برقراري ارتباط با دانشكده‌هاي مختلف دانشگاه از طريق كميته‌ها به‌منظور اخذ نظرها و انتقال مطالب جديد
  9. همكاري با اعضاي هيات علمي دانشگاه در تدوين اهداف آموزشي حیطه های مرجعیت علمی دانشگاه