فرآیندها
عناوین اولویت های پژوهش در آموزش

حیطه

عنوان اولویت

برنامه ریزی درسی

- نیازسنجی آموزشی

- طراحی آموزشی

- آموزشهای مبتنی بر توانمندی

- آموزشهای مهارتی

- راهبردهای آموزشی

- مدیریت برنامه درسی

یاددهی- یادگیری

- یادگیری در کلاس درس

- یادگیری در جامعه

- آموزشهای بالینی

- روشهای یادگیری فعال (TBL, PBL,….)

- آموزش تفکر نقاد و استدلال بالینی

ارزیابی دانشجو

- آزمونهای مجازی

- آزمونهای عملی و بالینی

- تحلیل آزمونها

- نظام ارزیابی دانشجو 

ارزشیابی دوره و هیأت علمی

- سیستم ارزشیابی

- روشهای ارزشیابی

- رویکردهای ارزشیابی

- اعتباربخشی ها

یادگیری الکترونیکی

- واقعیت مجازی

- واقعیت افزوده

- تولید محتواهای الکترونیکی

- سیستمهای یادگیری الکترونیکی

- یادگیری های مبتنی بر بازیهای الکترونیکی

- یادگیری سیار

- یادگیری میکرو

- شبیه سازی دیجیتال

- روشهای ارزیابی الکترونیکی

مدیریت و رهبری آموزشی

- سیاستگذاری آموزشی

- ویژگیها و مهارتهای رهبر آموزشی

- رهبری تغییر

- مدیریت توانمندسازی منابع انسانی

- مدیریت دانش در حوزه آموزش پزشکی

مشاوره و حمایت دانشجویی

- مشاوره دانشجویی

- خدمات امور آموزشی

- منتورینگ

- جو آموزشی دانشگاه

موضوعات متفرقه

- آموزش اخلاق و منش حرفه ای

- آموزش مهارتهای ارتباطی در علوم پزشکی

- آموزش پیشگیری و ارتقای سلامت

- ادغام آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد با حاکمیت بالینی


 
برای دریافت گردش کار کمیته پژوهش در آموزش لطفا اینجا کلیک نمایید.