اعضای کمیته

نام و نام خانوادگی: مریم تفنگچیها
سمت: مسئول کمیته پژوهش در آموزش

مدرک تحصیلی:
دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: رادیولوژی فک و صورت

رزومه

شماره تماس مستقیم: 5-02833336001

شماره تماس داخلی: 2338

 

نام و نام خانوادگی: سونیا اویسی
سمت: مدیر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
مدرک تحصیلی: PhD
رشته تحصیلی: بهداشت مادر و کودک
رزومه
پست الکترونیک: edc@qums.ac.ir

شماره تماس مستقیم: 02833340153

شماره تماس داخلی: 2502

 

نام و نام خانوادگی: مهسا اصفهانی
سمت: عضو کمیته پژوهش در آموزش

مدرک تحصیلی:
دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: بیماریهای دهان و تشخیص

رزومه

شماره تماس مستقیم: 5-02833336001

شماره تماس داخلی: 2338

 

نام و نام خانوادگی: افسانه یخ فروش ها
سمت: عضو کمیته پژوهش در آموزش

مدرک تحصیلی:
PhD
رشته تحصیلی: آموزش پزشکی

رزومه

شماره تماس مستقیم: 02833340153

شماره تماس داخلی: 2503

 

نام و نام خانوادگی: لیلی یکه فلاح
سمت: عضو کمیته پژوهش در آموزش

مدرک تحصیلی:
PhD
رشته تحصیلی: پرستای مراقبتهای ویژه

رزومه

شماره تماس مستقیم: 5-02833336001

شماره تماس داخلی:

 

نام و نام خانوادگی: مهدی رنجبران
سمت: عضو کمیته پژوهش در آموزش

مدرک تحصیلی:
PhD
رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی

رزومه

شماره تماس مستقیم: 5-02833336001
شماره تماس داخلی: 3570

 

نام و نام خانوادگی: فریبا زاهدی فر
سمت: عضو کمیته پژوهش در آموزش

مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: آموزش پزشکی

رزومه

شماره تماس مستقیم: 5-02833336001

شماره تماس داخلی: 3714

 

نام و نام خانوادگی: نسیم شاه قبادیان
سمت: کارشناس کمیته پژوهش در آموزش

مدرک تحصیلی:
کارشناس
رشته تحصیلی: بهداشت محیط

شرح وظایف

شماره تماس مستقیم: 02833340153

شماره تماس داخلی: 2533