برنامه عملیاتی و اهداف

برنامه عملیاتی کمیته پژوهش در آموزش- 1399

برنامه

فعالیت

مسئول انجام

بازه زمانی

دانشگاه/ منطقه ای/ کشوری

ناظر

توسعه آموزش علوم پزشکی از طریق فعالیتهای پژوهشی

برگزاری جلسات منظم کمیته پژوهش در آموزش

کمیته پژوهش در آموزش

سالیانه

دانشگاهی

معاون آموزشی

تدوین اولویتهای پژوهش در آموزش و دانش پژوهی

کمیته پژوهش در آموزش

سالیانه

دانشگاهی

معاون آموزشی

انجام فرایند داوری پروپوزالهای پژوهش در آموزش

کمیته پژوهش در آموزش

سالیانه

دانشگاهی

معاون آموزشی

انجام فرایند تصویب پروپوزالهای پژوهش در آموزش

کمیته پژوهش در آموزش

سالیانه

دانشگاهی

معاون آموزشی

برگزاری کارگاه های توانمندسازی با موضوع پژوهش در آموزش

کمیته پژوهش در آموزش

سالیانه

دانشگاهی

معاون آموزشی

مشاوره به اعضای هیات علمی جهت تدوین پروپوزال های پژوهش در آموزش

کمیته پژوهش در آموزش و دانش پژوهشی مرکز مطالعات

سالیانه

دانشگاهی

معاون آموزشی


اهداف کمیته پژوهش در آموزش:

- تعیین اولویت های پژوهس در آموزش در دانشگاه

- مدیریت فرایند دریافت، بررسی و ارائه‌ی بازخورد و تصویب طرحهای پژوهش در آموزش

- ارائه‌ ی مشاوره و راهنمایی به اعضای محترم هیات علمی جهت انجام و ارائه‌ی صحیح پروپوزالهای پژوهش در آموزش

- ایجاد و تقویت فرهنگ پژوهش و روحیه تحقیق و جستجوگری در افراد

- هدایت پایان نامه های با موضوعات حوزه آموزش پزشکی