پژوهش در آموزش

کمیته پژوهش در آموزش:

با توجه به اینکه فعالیت های پژوهشی یکی از ابزارهای مهم جهت تصمیم گیری های مدیران محسوب می گردد و این امر در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که فرایند آموزش بخش مهمی از فعالیت محوری آنها را تشکیل می دهد، از اهمیت بیشتری برخوردار است و در راستای وظایف تعیین شده مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، ارائه و اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه آموزش پزشکی می باشد، کمیته پژوهش در آموزش به عنوان مغز متفکر مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی عمل نموده و در راستای کمک به شناخت و تحلیل مسایل نظام آموزشی، طراحی و ارزشیابی مداخلات آموزشی، ترغیب و گسترش اجرا و به کارگیری طرح های کاربردی پژوهش در آموزش پزشکی و ایجاد تحرک و انسجام بخشیدن به فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه و تامین منابع و ایجاد تسهیلات مالی و مشاوره ای در جهت انجام پژوهش ها با روش صحیح، فعالیت های مختلفی را در دست اقدام و ارائه دارد.

واحد پژوهش درآموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی قزوین از طریق همکاری و حمایت در انجام پژوهشهای آموزشی ضمن برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی دانشگاه درجهت ارتقاء کیفیت آموزش فعالیت دارد.

این کمیته راه اندازی شده است تا با تصویب طرحهای پژوهش در آموزش، آنها را اجرا نماید و با بکارگیری نتایج حاصل از طرحهای اجرا شده جهت ارتقاء کیفیت آموزش گام بردارد. همچنین در راستای ارائه ایده جهت برنامه های آموزشی، تحلیل مسائل و مشکلات موجود در زمینه فعالیتهای آموزشی و تعیین اولویتهای پژوهش در آموزش فعالیت نماید.

واحد پژوهش در آموزش یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی است که با هدف ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی در زمینه آموزش از طریق گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش، هدفمند کردن تحقیقات آموزشی، ارائه مشاوره های پژوهشی و بستر سازی تصمیم گیریهای آموزشی با استفاده از نتایج طرحهای کاربردی و نیز گسترش دسترسی به منابع آموزش پزشکی در دانشگاه مشغول به فعالیت می باشد.