اعضا کمیته
                               

نام و نام خانوادگی: دکتر پیمان حیدریان 
سمت:  مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (مسئول بسته کارشناس توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت)
رشته تحصیلی:
 دکترای تخصصی انگل شناسی

رزومه

 پست الکترونیک:

شماره تماس:2501

 

نام و نام خانوادگی: دکتر یوسف اکبری شهرستانکی  
سمت:  مسئول همگرایی دانشگاه
رشته تحصیلی:
 دکترای تخصصی سلامت در حوادث و بلایا

رزومه

پست الکترونیک:y.akbari@qums.ac.ir

شماره تماس:3921

 

نام و نام خانوادگی: مریم السادات حاجی سید ابوترابی

سمت: کارشناس بسته  توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد بهداشت محیط
شرح وظایف

پست الکترونیک: Aboutorabi_m@yahoo.com

شماره تماس: 2534