برنامه عملیاتی

شرح وظایف بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت

  • تدوین برنامه برای ایجاد رشته های جدید مبتنی بر مزیت های منطقه ای و ماموریت ویژه
  • تدوین برنامه جامع توسعه رشته های جدید تا سال 1404
  • شناسایی ظرفیت های فرابخشی حوزه سلامت به منظور توسعه برنامه های میان رشته ای
  • طراحی و استقرار نظام تریبیت نیروهای حد واسط

برنامه عملیاتی بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت 

برنامه

فعالیت

مسئول انجام

بازه زمانی

دانشگاه/ منطقه ای/ کشوری

ناظر

بازنگری و ارتقاراهبردی و مأموریت گرای برنامه های آموزش علوم پزشکی

برنامه ریزی اجرایی جهت ایجاد رشته های جدید بین رشته ای مبتنی بر نیاز در دانشگاه

معاونت آموزشی

نیم سال تحصیلی

دانشگاهی

معاون آموزشی

تهیه تفاهم نامه توسعه متوازن آموزش علوم پزشکی

دانشگاه های کلان منطقه 6

-

منطقه ای

معاون آموزشی

ایجاد رشته های جدید مبتنی بر نیاز دانشگاه

معاونت آموزشی

 

سالیانه

دانشگاهی

معاون آموزشی

برنامه های تشویقی و پیشنهادی برای افزایش تعداد اعضای هیات علمی که دوره آموزشی استفاده از مدل های جدید رشته آموزش پزشکی و بروز رسانی اطلاعات

مرکز مطالعات دانشگاه

سالیانه

دانشگاهی

معاون آموزشی