توسعه راهبردی و ماموریت گرای برنامه های آموزشی

بسته توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت

ناطر بر سیاست های :

  • نهادینه سازی رو کیرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
  • توسعه دانش های نوین با تا یکد بر حیطه های میان رشته ای و تمرکز بر علوم و فناوری
  • های نوین
  • بهره مندی از فناوری های نوین در آموزش عالی سلامت
  • خلق ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عالی سلامت

محور ها :

  • بازنگری و ارتقاء راهبردی و ماموریت گرای برنامه های آموزش علوم پزشکی
  • توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی مبتنی بر اسناد بالادستی
  • شناسایی ظرفیت های فرابخشی حوزه سلامت به منظور توسعه برنامه های میان رشته ای
  • حدواسط نیروهای تربیت نظام استقرار و طراحی