شرح وظایف


شرح وظایف کمیته تخصصی بسته مأموریت گرایی و ارتقاء توانمندی در بستر آمایش سرزمینی (تعیین کننده های اجتماعی سلامت )

  1. بازنگری و تدوین برنامههای آموزشی کوریکولومها در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه، فناوریهای تشخیصی و درمانی و مرزهای دانش تعیین کننده های اجتماعی سلامت(  به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی
  2. طراحی و استقرار نظام شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه ( باربیماریها و ریسک فاکتورها(، فناوریهای مرتبط با پیشگیری، تشخیص و درمان در حوزه سلامت
  3. طراحی نظام ایجاد حساسیت و انگیزشی مناسب - برای سیاستگذاران، ذینفعان، اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات به منظور تحقق هر چه بهتر پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه و توجه به تعیین کنندههای اجتماعی سلامت (SDH)
  4. طراحی  و استقرار نظام برنامه‌ریزی و مدیریت تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی
  5. پیگیری مصوبات جلسه و انجام مکاتبات لازم در این زمینه
  6. تهیه گزارش عملکرد در خصوص فعالیتهای انجام گرفته  در حوزه مأموریت ویژه دانشگاه  (تعیین کننده های اجتماعی سلامت )برای مسئولین دانشگاه، کلان منطقه و وزارت متبوع
  7. هماهنگی امور مربوط به برگزاری کارگاههای مرتبط با  آموزش SDH  جهت توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه
  8. ارتباط با معاونت پژوهشی، بهداشتی و دفتر سیاستگذاری سلامت جهت پیشبرد اهداف عملیاتی مآموریت ویژه دانشگاه (تعیین کننده های اجتماعی سلامت
  9. شرکت در طرح های پژوهشی مرتبط با مأموریت ویژه دانشگاه (توسعه دانش تعیین کننده های اجتماعی سلامت )