اعضای کمیته

نام و نام خانوادگی: سونیا اویسی

سمت: مسئول بسته مأموریت گرایی و ارتقاء توانمندی در بستر آمایش سرزمینی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:  بهداشت مادر و کودک

رزومه     

پست الکترونیک: edc@qums.ac.ir

شماره تماس:2502

آدرس پستی: قزوین بلوار شهید باهنر دانشگاه علوم پزشکی –معاونت آموزشی – مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

ساعت حضور: شنبه –چهارشنبه ساعت 8-14

 

نام و نام خانوادگی: مهندس نوروزعلی عزیزخانی

سمت: مشاور رئیس دانشگاه و مسئول دبیرخانه سیاستگذاری سلامت

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: علوم بهداشتی در تغذیه محیط

رزومه

پست الکترونیک: n.azizkhani87@gmail.com

 شماره تماس: 3340176- 028

 

نام و نام خانوادگی: دکتر امیر پاکپور حاجی آقا

سمت: قائم مقام مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت  

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت 

رزومه
پست الکترونیک:

تلفن مستقیم: 02833239259    داخلی: 2621
 

نام و نام خانوادگی: دکتر روح اله کلهر
سمت: عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:
مدیریت خدمات بهداشتي درماني

رزومه

پست الکترونیک:
r.kalhor@qums.ac.ir

تلفن داخلی: 3741
 

نام و نام خانوادگی:  دکتر نسرین تنکابنی
سمت: رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر دانشگاه

مدرک تحصیلی: د
کترای حرفه‌ای پزشکی MPH-  

رزومه

پست الکترونیک:
  ncomm@qums.ac.ir

تلفن:  02833686188

 

نام و نام خانوادگی: مریم السادات حاجی سید ابوترابی

سمت: کارشناس بسته مأموریت گرایی و ارتقاء توانمندی در بستر آمایش سرزمینی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط

شرح وظایف

پست الکترونیک: Aboutorabi_m@yahoo.com

شماره تماس: 2534