برنامه عملیاتی
هدف کلی

- طراحی و استقرار  نظام ایجاد حساسیت و انگیزش اعضای هیأت علمی، کارشناسان، دانشجویان ... دانشگاه‌های علوم پزشکی بر مبنای عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت 
 
- اهداف ویژه/ اختصاصی:
- تعیین تجربیات برتر در زمینه انتقال مبانی و کاربست علمی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
- تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی در زمینه عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت بر اساس تحلیل وظایف و نظرات اساتید صاحب‌نظر
- تدوین بسته استاندارد آموزشی کارگاهی و برگزاری کارگاه های درون دانشگاهیی و کشوری

  • تآلیف کتاب مرجع تعیین کننده های اجتماعی سلامت برای دانشجویان و اساتید در حیطه آموزش عالی
  • راه اندازی رشته کارشناسی ارشد تعیین کننده اجتماعی سلامت
 

مأموریت گرایی و ارتقاء توانمندی در بستر آمایش سرزمینی (SDH) – 1399

برنامه

فعالیت

مسئول انجام

بازه زمانی

دانشگاه/ منطقه ای/ کشوری

ناظر

طراحی نظام حرکت و تقویت زیر ساخت های دانشگاه در راستای تحقق اهداف مأموریت ویژه دانشگاه علوم پزشکی قزوین (توسعه دانش تعییت کننده های اجتماعی سلامت(

(SDH)

تغییر در کوریکولومها بر اساس  ماموریت های ویژه

دانشکده ها

فصلی

دانشگاهی

معاون آموزشی

درخواست توسعه رشته مقاطع بر اساس اولویت‌ها ماموریت های ویژه منطقه ای

معاونت آموزشی

سالیانه

دانشگاهی

معاون آموزشی

دریافت گزارشات کشوری برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه تعیین کننده های اجتماعی سلامت از طریق فرم الکترونیک

مرکز مطالعات

سالیانه

کشوری

معاون آموزشی

اجرای برنامه توانمندسازی اعضای هیئت علمی

مرکز مطالعات

سالیانه

دانشگاهی

معاون آموزشی

تهیه  و بروز رسانی بانک اطلاعاتی افراد متخصص در زمینه تعیین کننده های اجتماعی سلامت  از سراسر کشور

مرکز مطالعات

سالیانه

دانشگاهی

معاون آموزشی

حمایت از نشر کتب دانشگاهی در حیطه های اولویت دار ملی (ماموریت های ویژه منطقه ای)

مرکز مطالعات

-

منطقه ای

معاون آموزشی

فعال بودن مجله پژوهشی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت  Social health and behavior

مرکز تحقیقات  دانشگاه SDH

فصلی

دانشگاهی

معاونت فناوری

و تحقیقات