استراتژی مرکز مطالعات سال 1399

برنامه استراتژیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 1399

ردیف

عنوان هدف عملیاتی

هدف کلان مرتبط دانشگاه

هدف کلی وزارت متبوع

1

آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی درعلوم  پزشکی و  ماموریت گرایی   و توانمندی  دانشگاه در بستر آمایش سرزمینی  به میزان 10%

G4:S2,S5

8

2

توسعه راهبردی هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت در دانشگاه به میزان 10%

G4:S1,S2,S3

8

3

آموزش پاسخگو و عدالت محور  به میزان 20%

G4:S1,S4,S7

8

4

اعتلای اخلاق حرفه ای به میزان 15%

G4:S5,S9

8

5

بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی به میزان 5%

G3:S1

G4:S11,S6

8

6

توسعه آموزش مجازی در دانشگاه به میزان 10%

G4:S6,S10,S11

G3:S1

8

7

ارزشیابی دانشجو و هیأت علمی (ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی به میزان 15%)

G4:S7

8

8

اعتباربخشی برنامه ها ، موسسات و مراکز آموزشی درمانی به میزان 20%

G4:S7

8

9

توسعه و  ارتقای زیرساختها ی علوم پزشکی به میزان 15%

G4:S6,S10,S11

G3:S1

8