اعضای کمیته

کمیته ارزشیابی هیأت علمی

نام و نام خانوادگی

رشته

مرتبه

دانشکده

دکتر احد علیزاده

آمارزيستي

استادیار

مسئول کمیته ارزشیابی هیئت علمی و عضو هیأت علمی دانشکده  بهداشت

دکتر سونیا اویسی

بهداشت مادر و کودک

استاد

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

دکتر عزت السادات حاجی سید جوادی

متخصص زنان

دانشیاری

عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

دکتر امیر جوادی

انفورماتيك پزشكي

استادیار

عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

دکتر یوسف اکبری شهرستانکی

سلامت در بلايا و فوريت ها

استادیار

عضو هیأت علمی دانشکده  پیراپزشکی

دکتر ندا حاجی حسنی

اندودانتيكس

استادیار

عضو هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی

دکتر زهرا حسینی گل افشانی

پرستاری

دانشیار

عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر پیمان حیدریان

انگل شناسي پزشكي

استادیار

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

زهره داناصفهانی

کارشناسی ارشد مدیریت

کارشناس مسئول ارزشیابی و برنامه ریزی

کارشناس کمیته