نمونه صفحه داخلی

شرح وظایف کمیته‌ی ارزشیابی اعضای هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه:

1.   استفاده از روش های نوین برای ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی و ارتقای شیوه نامه استاد برتر

 2.  حرکت در راستای طراحی سامانه جامع ارزشیابی عملکرد اعضای هئیت علمی دانشگاه

3.   طراحی نظام جامع ارزشیابی عملکرد کیفیت تدریس اعضای هیات علمی از طریق تاکید بر سایر روش های ارزیابی اساتید مانند ارزیابی گروه های همتا، مشاهدات کلاسی، خود ارزیابی و ارزیابی بر اساس یادگیری دانشجویان  

4.  ارزشیابی تدریس نظری، کارآموزی و کارورزی اعضاء ‌هیئت علمی با استفاده از ابزار مناسب (دارای روایی و پایایی)و ارائه بازخورد مناسب به اعضای هیات علمی

5.  ارزشیابی نحوه برگزاری گزارشات صبحگاهی، گراند راند و ژورنال کلاب ها و ارائه بازخورد مناسب به اعضای هیات علمی

6.  ارزشیابی فعالیت های درمانی  و آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه توسط رئیس بیمارستانها و معاونت درمان و معاون آموزشی بیمارستان

7.  مقایسه عملکرد اعضای هیات علمی در نیمسال های مختلف (هر سه سال)، تحلیل یافته ها و ارائه بازخورد کتبی نتایج ارزشیابی به اعضای هیئت علمی از کانال معاون آموزشی یا روسای دانشکده ها

8.  پیگیری مشکلات نظرات اساتید در مورد نتایج ارزشیابی و رفع اشکالات و ابهامات

9.  تجزیه و تحلیل کمی و کیفی نمرات ارزشیابی جهت تامین نیازهای سایر واحدهای مرتبط با EDCدانشگاه شامل پژوهش در آموزش و فرایندهای آموزشی، توانمند سازی و سایر واحدهای ذینفع شامل مرکز امور هیات علمی برای تبدیل وضعیت، ارتقا مرتبه و پایه، احتساب سوابق و فرصت مطالعاتی

  1. ارائه بازخورد نتایج حاصل از ارزیابی اساتید به واحد توانمندسازی اساتید درخصوص اجرای کارگا ه های مرتبط
  2. گزارش فصلی عملکرد کمیته ارزشیابی اعضای هیئت علمی واحد ارزشیابی به سرپرست EDCدانشگاه