اتاق فکر معاونت آموزشی


اتاق فکر معاونت آموزشی

در راستای طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی و مدیریت تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی و بر اساس اهداف عملیاتی بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور اتاق فکر معاونت آموزشی دانشگاه در دو گروه علوم پایه و بالینی با اعضای مشروحه ذیل در اردیبهشت سال 99 تشکیل گردید که تا کنون با برگزاری جلسات حضوری و مجازی در سطح معاونت آموزشی دانشگاه فعالیت می‌نماید.
 

اعضای اتاق فکر گروه بالینی

آقای دکتر نوید محمدی ..... معاون آموزشی دانشگاه

خانم دکتر سونیا اویسی .... مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

آقای دکتر پیمان حیدریان ..... مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

خانم دکتر شبنم جلیل القدر .... عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

خانم دکتر سپیده حاجیان ..... عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

آقای دکتر عباس علامی ..... عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

آقای دکتر حسین جاودانی ..... عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

آقای دکتر مجید حاجی کریمی ..... عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

آقای دکتر داوود محمدی نوکنده ...... عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

خانم دکتر زهره یزدی ..... عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

خانم دکتر مریم تفنگچیها .... عضو هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی
 

اعضای اتاق فکر گروه علوم پایه

آقای دکتر نوید محمدی ..... معاون آموزشی دانشگاه

خانم دکتر سونیا اویسی .... مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

آقای دکتر پیمان حیدریان ..... مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر محمدرضا شیخی ..... عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

آقای دکتر رزاق محمودی ..... عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت

خانم دکتر سیما رفیعی ..... عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت

آقای دکتر احسان عالی ..... عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

آقای دکتر مهرزاد سرایی ..... عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

خانم دکتر افسانه یخ فروش ها ..... عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

خانم اکرم شاهرخی ..... عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

آقای دکتر مهران قلعه نوی ..... عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت

آقای دکتر احمد نیک پی ..... عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت
 

اهم فعالیت‌های اتاق فکر

- تحلیل و بررسی چالش‌ها و فرصت‌های مهم حوزه آموزش

- انجام مطالعات در راستای چالشها و فرصتهای موجود در آموزش

- تدوین برنامه و راهکارهای اجرایی در راستای مطالعات انجام شده

- ارائه گزارش و بازخورد اقدامات انجام گرفته

- تعیین SWOT معاونت آموزشی