مرجعیت علمی و ماموریت ویژه

مأموریت ویژه دانشگاه علوم پزشکی قزوین (توسعه دانش تعیین کننده های اجتماعی سلامت)

     از نیمه دوم سال 94 طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی از طرف وزارت متبوع جهت اجرا به کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شد. با توجه به سرآمدی دانشگاه‌ علوم پزشکی قزوین در زمینه توسعه دانش تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت، مأموریت ویژه واسپاری شده به دانشگاه علوم پزشکی قزوین "توسعه دانش تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت" می‌باشد که به عنوان مأموریت ویژه کلان منطقه شش آمایشی کشور نیز معرفی شده است. در این تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی قزوین متعهد شده است که حساسیت و انگیزش اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را بر مبنای تعیین کننده های اجتماعی سلامت ارتقاء دهد.اقدامات انجام شده در این راستا به شرح ذیل می باشد:

1- گزارش برگزاری کارگاه دو روزه کشوری ترویج مبانی و کاربست عملی تعیین کننده های اجتماعی سلامت جهت اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی مراکز استانهای سراسر کشور با همکاری  موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور در 8 و 9 آذر 1396

 

3-مجله پژوهشی تعیین کننده های اجتماعی سلامتSocial health and behavior

http://www.shbonweb.com
 

5-تکمیل فرم ضرورت سنجی راه اندازی رشته کارشناسی ارشد تعیین کننده های اجتماعی سلامت و تصویب فرم مذکور از سوی وزارت متبوع، ارسال برنامه درسی رشته تعیین کننده های اجتماعی سلامت به وزارت متبوع 
6-بمنظور استفاده از تجارب و نظرات افراد صاحب نظر در زمینه دانش تعیین کننده های اجتماعی سلامت در سطح کشور، این دانشگاه طی مکاتبات با دانشگاه های سراسر کشور، بانک اطلاعاتی از افراد متخصص در این زمینه به شرح ذیل تهیه نموده است.
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام دانشگاه

شماره تماس

ایمیل

1

دکتر منوچهر مهرام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

09121056925

drmahram@yahoo.com

2

دکتر سونیا اویسی

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

09125042401

soniaoveisi@gmail.com

3

دکتر امیر پاکپور

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

09193144371

Pakpour_amir@yahoo.com

4

دکتر نوید محمدی

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

09127828714

nvmohammadi@sina.tums.ac.ir

5

مهندس  نوروزعلی عزیزخانی

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

09122821287

n.azizkhani87@gmail.com

6

آقای دکتر مجید میرمحمدخانی

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

09125317634

majidmirmohammadkhani@yahoo.com

7

دکتر اکرم حیدری

دانشگاه علوم پزشکی قم

09123513695

heidariama@gmail.com

8

دکتر علی ابرازه

دانشگاه علوم پزشکی قم

09122526244

ebraze1880@yahoo.com

9

دکتر احمد راهبر

دانشگاه علوم پزشکی قم

09122539659

ahm418rahbar@yahoo.com

10

دکترثاراله ‌شجاعی

دانشگاه علوم پزشکی قم

09124528115

sarallahshojaei@gmail.com

11

دکتر ذبیح‌اله ‌قارلی‌پور

دانشگاه علوم پزشکی قم

09171105478

gharlipourz@yahoo.com

12

دکتر سیامک محبی

دانشگاه علوم پزشکی قم

09183304297

mohebisiamak@yahoo.com/

13

دکترفاطمه‌ملارحیمی ملکی

دانشگاه علوم پزشکی قم

09120175264

fmollarahimi@gmail.com

14

دکترمحسن رضائی آدریانی

دانشگاه علوم پزشکی قم

09131275192

mrezaie@muq.ac.ir

15

دکتر مرضیه نجومی

علوم پزشکی ایران

02188602225

mnojomi@gmail.com

16

دکتر مازیار مرادی لاکه

علوم پزشکی ایران

09121710534

moradilakeh.m@iums.ac.ir

17

دکتر عاطفه واعظی

علوم پزشکی اصفهان

09133189729

Atefehvaezi83@gmail.com

18

دکتر محمود کیوان آرا

علوم پزشکی اصفهان

09133287669

keyvanara@mng.mui.ac.ir

19

دکتر کمال حیدری

علوم پزشکی اصفهان

09133257924

Heidari@mui.ac.ir,k_heidari110@yahoo.com

20

دکتر مهدی نصرت آبادی

علوم پزشکی اصفهان

09135840073

nosratabadi@mng.mui.ac.ir

21

دکتر مصطفی امینی

علوم پزشکی اصفهان

09131171258

m.amini@mng.mui.ac.ir

22

دکتر امر اله آبروش

دانشگاه علوم پزشکی البرز

09133432060

-

23

دکتر حمید میر شمس

دانشگاه علوم پزشکی البرز

09123615024

-

24

مژگان عسگری

دانشگاه علوم پزشکی البرز

09131085452

-

25

دکتر علی اکبر فضائلی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

09120890526

a.fazaeli@gmail.com

26

دکتر بابک معینی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

091255420453

Babak-moeini@umsha.ac.ir

27

دکتر محمد بابا میری

دانشگاه علوم پزشکی همدان

09185396121

Mohammad.babamiri@yahoo.com

28

دکتر علی قلعه ایها

دانشگاه علوم پزشکی همدان

09123378337

alighaleiha@gmail.com

29

آقاي دکتر حیدر عزیزنژاد

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

09171862445

Aziznejad281@gmail.com

30

آقاي دکتر عیسی صفوي

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

09121724657

Eisa_sm@yahoo.com

31

خانم دکتر زینب حسینی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

09121792532

hossaini@outIook.com

32

دکتر غلامحسن خدایی

دانشگاه علوم پزشکیخراسان

٠٩١٥٣٢٢٠٢٧٨

KhodaeeGH@mums.ac.ir

33

دکتر مهدی قلیان

دانشگاه علوم پزشکیخراسان

٠٩١٥٣١١٠٥٧٧

GholianAM@mums.ac.ir

34

دکتر تکتم پیکانی

دانشگاه علوم پزشکیخراسان

09155031330

PeykaniT1@mums.ac.ir

35

دکتر سیدکاظم فرهمند

دانشگاهعلوم پزشکی خراسان

09155090855

FarahmandK1@mums.ac.ir

36

دکتر علی تقیپور

دانشگاه علوم پزشکیخراسان

09372729573

TaghipourA@mums.ac.ir

37

دکتر رضا وفائینژاد

دانشگاه علوم پزشکیخراسان

09153014080

VafaeinezhadR@mums.ac.ir


38

دکتر رضا پروانه

دانشگاه علوم پزشکیخراسان

09155161816

ParvanehR1@mums.ac.ir

 
7-انجام طرح های پژوهشی مورد تأیید مرکز ملی تحقیقات راهبردی در راستای اجرائی سازی مأموریت ویژه (تعیین کننده های اجتماعی سلامت)