اعضای کمیته
 

دکتر فریبا ظفری

سرپرست کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی

پوریا سلیمانی

دانشجوی رشته پرستاری: دبیر کمیته

فاطمه دهقان

رشته تحصیلی: بهداشت محیط

آیدا حاتم زاده

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی

امیررضا پورفرج

رشته تحصیلی: پزشکی

هومن خانپور

رشته تحصیلی:  مدیریت خدمات بهداشتی

متینه شافعی

رشته تحصیلی: کارشناسی اتاق عمل

صابر صوری

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت

آیسان نوژه

رشته تحصیلی: پزشکی

محمد مهدی بهاری

رشته تحصیلی: پزشکی

محمدرضا عسگری

رشته تحصیلی: دندانپزشکی

بنیامین کاظمی

رشته تحصیلی: دندانپزشکی

سهند ربیعی

رشته تحصیلی: پرستاری

زهرا سادات بی نیاز

رشته تحصیلی: مامایی