برنامه عملیاتی و اهداف

اهداف:

  • استفاده از ظرفیتهای دانشجویان در جهت ارتقا سطح کمی و کیفی آموزش در دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  • شناسایی مسایل و مشکلات آموزشی دانشکده ها و دانشگاه علوم پزشکی از دیدگاه دانشجویان
  • گردآوری پیشنهادات دانشجویان در زمینه روشهای حل مشکلات آموزشی در حوزه های مختلف
  • گرداوری نظرات و پیشنهادات نوآورانه در جهت ارتقا سطح کمی و کیفی آموزش بر مبنای بستر فعلی
  • مشارکت در فرآیند های تصمیم سازی حوزه آموزش به عنوان مشتریان این حوزه
  •  ایجاد فرهنگ تعهد و احساس مسئولیت در برابر مسائل آموزشی در بین دانشجویان و اساتید