معرفی خدمت


خدمت عملیاتی شدن پروژه های دانش پژوهی اعضای هیأت علمی (شناسه در حال اخذ)

سامانه ملی فعالیتهای نوآورانه آموزشی (MEDED) به آدرس meded.behdasht.gov.ir، فعالیتهای نوآورانه آموزشی را در دو سطح دانشگاهی و کشوری هدایت، ارزیابی و شناسائی و بالاخره منتشر می نماید.

قابلیت های سامانه عبارتند از:

- ثبت، هدایت و ارزشیابی فرایندهای نوآورانه، دانشورانه و دانش پژوهی آموزشی

- ذخیره، آرشیو، انتشار و به اشتراک گذاری منابع آموزشی ارزشیابی شده در سطح دانشگاهی و ملی

- قابلیت جستجو و بازیافت و دسترسی به منابع آموزشی در سطح دانشگاهی و ملی

به منظور دریافت فرم شناسنامه خدمت لطفا اینجا کلیک نمایید.