تاسیس رشته

راهنمای تقاضای تاسیس رشته

باستناد رای صادره در نودونهمین اجلاس مورخ 12/2/75 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ضوابط پیشنهادی ایجاد رشته های علوم پایه پزشکی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای Ph.D  بشرح زیر به تصویب رسیده است:  

1- گروههای متقاضی راه اندازی رشته های کارشناسی ارشد بایستی دارای شرایط زیر باشند : حداقل دارای یک نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام وقت در مرتبه دانشیاری و دو نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام وقت در مرتبه استادیاری با حداقل سه سال سابقه تدریس و تحقیق در رشته مورد نظر مشروط به اینکه حداقل در 5 سال گذشته 3 مقاله تحقیقی داشته باشند.

2- گروههای متقاضی دایر نمودن دوره های دکترا بایستی دارای شرایط زیر باشند :

الف - حداقل سه دوره دانشجوی کارشناسی ارشد در آن رشته تربیت نموده و فارغ التحصیل داده باشند.  

ب- دارای حداقل دو نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام وقت با مرتبه دانشیاری و سه نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام در مرتبه استادیاری به سه سال سابقه تدریس و تحقیق مشروط بر اینکه حداقل 5 مداخله تحقیقی تایید شده توسط معاونت پژوهشی و با شورای پژوهش های علمی ارائه نمایند.  

ج - اعضای هیات علمی گروه قادر باشند70%از دروس اختصاص رشته را از نظر آموزش پوشش دهند  

3- حداقل شرایط فیزیکی ، فضای آموزشی ، آزمایشگاهی ، کتابخانه ای منابع علمی و توانایی ها در مورد رشته های مختلف ، متفاوت است .بدیهی است گروههای مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا بایستی حداقل های لازم برای هر رشته را دارا باشد بهر حال اعلام نظریه نهایی بعهده شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی می باشد.  

4-  ایجاد دوره های جدید که برای اولین بار در کشور تاسیس خواهد شد از ضوابط فوق مستنثی می باشند و با تشخیص شورای گسترش دانشگاهها رد و یا تصویب خواهند شد.  

دکتر سید علیرضا مرندی

وزیربهداشت ؛درمان وآموزش پزشکی


 

شناسنامه خدمت ارائه خدمات آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی  ( تاسیس رشته )

شناسنامه فرآیند تاسیس رشته

فرم درخواست ایجاد برنامه های آموزشی (ویژه ضرورت سنجی )

فرم تقاضا تاسیس رشته تحصیلی

شرح وظایف کارشناس تاسیس رشته