امور داوطلبان آزمون
  • ضروری است دانشجویان 30 دقیقه قبل از شروع آزمون در محل آزمون الکترونیکی حضور داشته باشند تا نسبت به گرفتن نام کار بری و رمز ورود به سامانه آزمون الکترونیکی از کارشناس رابط آزمون اقدام کنند.
  •  هر دانشجو ملزم است در صورت بروز هر گونه مشکل در نام کاربری و یا رمز ورود دانشجو ، رابط آزمون را مطلع نماید.
  •  ضروری است هر دانشجو که امتحانش به پایان رسید، محل آزمون را ترک نماید.
  • هر دانشجو فقط در یک رایانه می تواند آزمون خود را انجام دهد. در صورتی که رایانه دچار مشکل شود می بایست رابط آموزشی با عوامل اجرایی را در جریان قرار دهد.
  • در صورتیکه هر دانشجو به هر دلیلی از صفحه کاربری خود در سامانه آزمون الکترونیکی خارج  شد در صورتی که دکمه اتمام را ثبت نکرده باشد می تواند سامانه آزمون الکترونیکی را باز نموده وآزمون خود را با حفظ پاسخ های قبلی ) آخرین سوالی که پاسخ داده ( دوباره شروع کند.
  • همراه داشتن هرگونه جزوه و یاداشت در جلسه آزمون، استفاده از تلفن همراه به هردلیل در مکان محل برگزاری آزمون ممنوع است، خروج و بازگشت غیر مجاز از سایت آزمون ممنوع است.
  • آزمون رأس ساعت  و تاریخ تایید شده برگزار خواهد شد و حداکثر زمان آزمون بسته به نظر استاد مربوطه تعیین خواهد شد.