شیوه نامه آزمون

طراحی شیوه نامه آزمون:

امور مربوط به اساتید:

تهیه سوالات آزمون، زمانبندی و برنامه آزمون، ساعت آزمون، تعداد شرکت کنندگان، از قبل با اعلام درخواست ها توسط اساتید مشخص باشد

امور داوطلبان آزمون:

  • همراه داشتن هرگونه جزوه و یاداشت در جلسه آزمون، استفاده از تلفن همراه به هردلیل در مکان محل برگزاری آزمون ممنوع است، خروج و بازگشت غیر مجاز از سایت آزمون ممنوع است.
  • ضروری است دانشجویان 30 دقیقه قبل از شروع آزمون در جلسه حضور داشته باشند
  • همراه داشتن کارت شناسایی معتبر مانند کارت ملی یا شناسنامه برای هر دانشجو الزامی است
  • بررسی و کنترل مدارک شناسایی دانشجویان در هنگام ورود به سایت آزمون بر عهده رابط آزمون -دانشگاه است
  • هر دانشجو فقط در یک رایانه می تواند آزمون خود را انجام دهد. در صورتی که رایانه دچارمشکل شود می بایست رابط آموزشی را مطلع نماید و در صورت تایید مشکل می توانند یک سیستم دیگر که به هیچ وجه دانشجو دیگری از آن استفاده نکرده است را در اختیار دانشجو قرار دهند و بعد از پایان آزمون صورتجلسه جابجایی دانشجو با ذکر مشکل پیش آمده را نوشته  و تنطیم نماید.

امور مربوط به سایت:

سایت آزمون

1- فراهم کردن سایتی که در آن آزمون الکترونیکی پایان سطح مقاطع مختلف تحصلی در دانشکده ها برگزار خواهد شد. در این سایت آزمون بایستی حداقل به تعداد دانشجویان واجد شرایط شرکت در آزمون آن دانشگاه رایانه مستقر باشد.

1-1  تمام رایانه ها به اینترنت یا اینترانت  متصل باشند.

2-1  چند دستگاه رایانه پشتیبان هم برای پوشش نواقص احتمالی نصب باشند.

2 -بر روی هر رایانه حداقل دو نوع Browser ترجیحا Mozila fire fox ، Google chrome

3-حضور یک نفر کارشناس مسلط IT در روز برگزاری آزمون در سایت آزمون دانشگاه الزامی است