مراحل ارزیابی الکترونیکی

برای اجرای ارزیابی الکترونیکی موثر نیازمند مراحل زیر می باشد

قبل برگزاری آزمون:

آمادگی (Preparation): اقداماتی که توسط استاد باید انجام شود شامل

مشخص نمودن هدف ارزیابی: با هدف ارزیابی تکوینی یا تراکمی

بلوپرینت آزمون

طراحی سوال و تایپ سوالات در نرم افزار

ایجاد بانک سوالات

مشخص نمودن روش نمره دهی

زمان انجام و برگزاری آزمون:

یک جدول زمان بندی از آزمون ها

معرفی تعدااد دانشجویان و هماهنگی با مرکز آزمون ها
 

بعد از انجام آزمون

نتایج: اعلام نتایج

آنالیز نتایج و ارائه گزارش:

درصد قبولی

مشخصات سوال (ضریب تمیز، تعداد دانشجویان قوی با پاسخ ص منهای تعداد دانشجوی ضعیف با پاسخ ص تقسم  تعداد دانشجویان یک گروه دشواری درصد پاسخ ص  و...)