گروه اخلاق پزشکی دانشگاه

نام و نام خانوادگی: دکتر مهرزاد سرائی صحنه سرائی
سمت
: مدیر گروه اخلاق دانشگاه

مدرک تحصیلی
: دکترا
رشته تحصیلی:
 انگل شناسی

رزومه
پست الکترونیک
:
msarai@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی: 3545

آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، دانشکده پزشکی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر عباس علامی
سمت:
معاون پژوهشی گروه اخلاق دانشگاه

مدرک تحصیلی:
متخصص- دانشیار

رشته تحصیلی:
 بیماری های عفونی و گرمسیری

رزومه
پست الکترونیک
:  a_allami@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی: 6400

آدرس: مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا
 

نام و نام خانوادگی: دکتر کاظم حسین زاده
سمت:
عضو هیات علمی کارگروه اخلاق پزشکی دانشگاه

مدرک تحصیلی:
دکترا

رشته تحصیلی:
آموزش بهداشت

رزومه
پست الکترونیک

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد کاظمی فر
سمت:
عضو هیات علمی گروه اخلاق دانشگاه

مدرک تحصیلی:
 متخصص- دانشیار

رشته تحصیلی:
 پزشکی قانونی

رزومه
پست الکترونیک
: amkazemifar@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی: 2900

آدرس: غیاث آباد. معاونت درمان

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مرضیه بیگم خضری
سمت:
عضو هیات علمی کارگروه اخلاق پزشکی دانشگاه

مدرک تحصیلی:

رشته تحصیلی:
بیهوشی
رزومه

پست الکترونیک

شماره تماس داخلی: 3104

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رضا شیخی
سمت
: عضو هیات علمی گروه اخلاق دانشگاه

مدرک تحصیلی:
 دکترا

رشته تحصیلی
: روانپرستاری

رزومه

شماره تماس داخلی: 2700
آدرس
: قزوین بلوار باهنر دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مریم کرامتکار
سمت:
معاون آموزشی گروه اخلاق دانشگاه

مدرک تحصیلی:
PhD

رشته تحصیلی:
پرستاری سالمندی

رزومه
پست الکترونیک:
mkeramatkar@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی:
3567

آدرس:
بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر شهرام رستاک
سمت:
عضو هیات علمی کارگروه اخلاق پزشکی دانشگاه

مدرک تحصیلی:

رشته تحصیلی:
بیهوشی

رزومه
پست الکترونیک:

شماره تماس داخلی: 3900

آدرس: دانشکده بهداشت و پیرا پزشکی
 

نام و نام خانوادگی: دکتر درویش دماوندی
سمت:
عضو هیات علمی کارگروه اخلاق پزشکی دانشگاه

مدرک تحصیلی:

رشته تحصیلی:

رزومه
پست الکترونیک:

شماره تماس مستقیم: 
شماره تماس داخلی:

آدرس:

 

نام و نام خانوادگی: دکترمهدیه زرابادی پور
سمت
: عضو هیات علمی کارگروه اخلاق پزشکی دانشگاه

مدرک تحصیلی
: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی:
بیماریهای دهان و تشخیص

رزومه
پست الکترونیک:
 
شماره تماس داخلی:
2338

آدرس:
 بلوار شهید باهنر - دانشکده دندانپزشکی

 

نام و نام خانوادگی: خانم فاطمه رنجکش
سمت:
عضو هیات علمی کارگروه اخلاق پزشکی دانشگاه
مدرک تحصیلی:
 کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:

رزومه
پست الکترونیک:

شماره تماس داخلی:
3502

آدرس:
 

نام و نام خانوادگی: خانم مریم طاهر پور
سمت:
عضو هیات علمی کارگروه اخلاق پزشکی دانشگاه

مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:

رزومه
پست الکترونیک:

شماره تماس داخلی: 3564

آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی
 

نام و نام خانوادگی: دکتر آمنه مطلبی
سمت:
عضو هیات علمی کارگروه اخلاق پزشکی دانشگاه

مدرک تحصیلی:
دکترای حرفه ای

رشته تحصیلی:

رزومه
پست الکترونیک:
شماره تماس داخلی: 3554

 

نام و نام خانوادگی: آقای محمد مرادی بگلویی
سمت:
عضو هیات علمی کارگروه اخلاق پزشکی دانشگاه

مدرک تحصیلی
: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی
: پرستاری

رزومه
پست الکترونیک:
 
شماره تماس داخلی
: 3560

آدرس
: قزوین-دانشگاه علوم پزشکی قزوین-دانشکده پرستاری ومامایی

 

نام و نام خانوادگی: آقای اصغر کاربرد
سمت:
عضو هیات علمی کارگروه اخلاق پزشکی دانشگاه

مدرک تحصیلی
: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی
: آمار حیاتی و اپیدمیولوژی

رزومه
پست الکترونیک:
 
شماره تماس داخلی:
3935

آدرس: دانشکده بهداشت و پیرا پزشکی
 

نام و نام خانوادگی: آقای مجید نجفی
سمت:
کارشناس گروه اخلاق

مدرک تحصیلی:

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک:

شماره تماس داخلی:
2519

آدرس
 

نام و نام خانوادگی: خانم فاطمه نظری شادکام
سمت:
کارشناس گروه اخلاق

مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی
: آموزش پزشکی

رزومه
پست الکترونیک:

شماره تماس داخلی
: 3509
آدرس:
دانشکده پرستاری و مامایی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر نوید محمدی
سمت
: عضو هیات علمی گروه اخلاق دانشگاه

مدرک تحصیلی
: فلوشیپ

رشته تحصیلی
:  پزشکی اجتماعی

رزومه
پست الکترونیک:

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی
: 3147

آدرس: قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پزشکی
 

نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم ساریچلو
سمت
: عضو هیات علمی گروه اخلاق دانشگاه

مدرک تحصیلی
: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی
:  روانشناسی

رزومه
پست الکترونیک:

شماره تماس مستقیم
شماره تماس داخلی
: 6500

آدرس:
قزوین بیمارستان 22 بهمن

 

نام و نام خانوادگی: دکتر سونیا اویسی
سمت
: عضو هیات علمی گروه اخلاق دانشگاه

مدرک تحصیلی
: دکترا - PHD

رشته تحصیلی
: بهداشت خانواده

رزومه
پست الکترونیک
: EDC@qums.ac.ir

شماره تماس مستقیم:33340153-028
شماره تماس داخلی
: 2502

آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، معاونت آموزشی، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین مژدهی پناه
سمت
: عضو هیات علمی گروه اخلاق دانشگاه
مدرک تحصیلی
: دکترای تخصصی
رشته تحصیلی
:

رزومه
پست الکترونیک:

شماره تماس مستقیم:
شماره تماس داخلی
: 6500
آدرس:
قزوین بیمارستان بوعلی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر فائزه زاهدیان
سمت
: عضو هیات علمی گروه اخلاق دانشگاه
مدرک تحصیلی
: دکترا - PHD
رشته تحصیلی
:  

رزومه
پست الکترونیک

شماره تماس مستقیم:
شماره تماس داخلی
: 6500
آدرس
: قزوین.بیمارستان 22 بهمن