اعضای کارگروه

نام و نام خانوادگی: دکتر حمید کاریاب
سمت:
مسئول بسته گروه حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم

مدرک تحصیلی
: دکترا PHD 

رشته تحصیلی:
بهداشت محیط

رزومه

شماره تماس مستقیم:
شماره تماس داخلی
: 2620

آدرس
: قزوین بلوار باهنر دانشگاه علوم پزشکی مرکز رشد


 

نام و نام خانوادگی: دکتر رامین سرچمی
سمت:
عضو هیات علمی گروه حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم

مدرک تحصیلی
:  دکترا

رشته تحصیلی:
آموزش عالی

رزومه

شماره تماس مستقیم:
شماره تماس داخلی
: 2510

آدرس
: قزوین بلوار باهنر دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا نجفی پور
سمت:
عضو هیات علمی گروه حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم

مدرک تحصیلی
:  دکترا PHD

رشته تحصیلی:
ژنتیک پزشکی

رزومه

شماره تماس مستقیم:
شماره تماس داخلی
: 3172

آدرس
: قزوین بلوار باهنر دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر احمد نیک پی
سمت:
عضو هیات علمی گروه حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم

مدرک تحصیلی
:  دکترا PHD

رشته تحصیلی:
بهداشت حرفه ای

رزومه

شماره تماس مستقیم:
شماره تماس داخلی
: 3721

آدرس
: قزیون، بلوار شهید باهنر، دامشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت حرفه ای

 

نام و نام خانوادگی: دکتر امیر پیمانی
سمت:
عضو هیات علمی گروه حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم

مدرک تحصیلی
: دکترا

رشته تحصیلی:
 میکروب شناسی

رزومه

شماره تماس مستقیم:
شماره تماس داخلی
: 2600

آدرس
: قزوین ولیعصر معاونت پژوهشی  

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رضا شیخی
سمت
: عضو هیات علمی گروه حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم

مدرک تحصیلی
:  دکترا

رشته تحصیلی:
روانپرستاری

رزومه

شماره تماس مستقیم:
شماره تماس داخلی
: 2700

آدرس
: قزوین بلوار باهنر دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی


 

نام و نام خانوادگی: دکتر احسان عالی
سمت:
عضو هیات علمی گروه حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم

مدرک تحصیلی
:  دکترا

رشته تحصیلی:
فارماکولوژی

رزومه

شماره تماس مستقیم:
شماره تماس داخلی
:

آدرس: دانشکده پزشکی- ساختمان علوم پایه پزشکی- طبقه اول
 

نام و نام خانوادگی: دکتر علی اکبر کرمی
سمت:
عضو هیات علمی گروه حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم

مدرک تحصیلی
:  تخصص

رشته تحصیلی:

رزومه

شماره تماس مستقیم:
شماره تماس داخلی
: 6004

آدرس: قزوین بیمارستان ولایت
 

نام و نام خانوادگی: دکتر علی صفری واریانی

سمت: عضو هیات علمی گروه حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم

مدرک تحصیلی:  دکترا
رشته تحصیلی:
بهداشت حرفه ای

رزومه

شماره تماس مستقیم:
شماره تماس داخلی
: 3700

آدرس
: قزوین دانشکده پیراپزشکی

 

نام و نام خانوادگی: خانم مریم جمالی
سمت:
کارشناس گروه حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم

مدرک تحصیلی
: لیسانس

رشته تحصیلی
: بهداشت محیط
شرح وظایف

پست الکترونیک
: edc@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی
: 2508

آدرس:
بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، معاونت آموزشی، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی