حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم

                                               
 

محور:

بازبینی و بازنگری ساختار عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی در گذار به دانشگاه های نسل سوم

اهداف :

بازنگری رسالت، غایات و کارکرد های دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس مدل دانشگاه های کارآفرین

بازبینی ساختار دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس کارکرد های دانشگاه کارآفرین

مهندسی فرایند های دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس مدل دانشگاه کار آفرین

توسعه زیر ساخت ها و منابع دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس مدل دانشگاه کارآفرین

شاخص های پایش:

میزان تحقق استاندارد های ساختاری دانشگاه های کارآفرین

میزان تحقق استاندارد های کارکردی دانشگاه های کارآفرین

میزان تحقق استاندارد های فرایندی دانشگاه های کارآفرین

میزان تحقق استاندارد های زیر ساختی دانشگاه های کارآفرین