اعضای کمیته دانشگاهی اخلاق

نام و نام خانوادگی: دکتر منوچهر مهرام
سمت: رئیس دانشگاه

مدرک تحصیلی:
دکترای تخصصی

رشته تحصیلی:
 اطفال

رزومه
پست الکترونیک:
chancellor@qums.ac.ir

شماره تماس مستقیم:  33375518 

آدرس:

 

نام و نام خانوادگی: دکتر پرویز پدیسار
سمت: معاون آموزشی دانشگاه

مدرک تحصیلی: بو
رد تخصصی

رشته تحصیلی: دندانپزشکی

رزومه
پست الکترونیک:
Education@qums.ac.ir

شماره تماس مستقیم: 33341934
شماره تماس داخلی: 2500

آدرس:
 قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین - پردیس دانشگاه -ساختمان معاونت آموزشی - کد پستی : 3419759811.  

ساعت حضور : شنبه تا چهارشنبه 7.45 الی 14:15 و پنجشنبه : 7:45 الی 13:15
 

نام و نام خانوادگی: دکتر سونیا اویسی
سمت: مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

مدرک تحصیلی:
دکترا PHD

رشته تحصیلی:
بهداشت خانواده

رزومه
پست الکترونیک:
EDC@qums.ac.ir

شماره تماس مستقیم:33340153-028
شماره تماس داخلی: 2502

آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، معاونت آموزشی، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه سمیعی راد
سمت: مسئول آموزش مداوم دانشگاه

مدرک تحصیلی:
دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: پاتولوژی

رزومه
پست الکترونیک:

شماره تماس داخلی: 3165

آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین،  دانشکده پزشکی
 

نام و نام خانوادگی: دکتر مهرزاد سرائی صحنه سرائی
سمت: مدیر گروه اخلاق دانشگاه

مدرک تحصیلی:
دکترا PHD

رشته تحصیلی:
 انگل شناسی

رزومه
پست الکترونیک:
msarai@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی: 3545

آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین،
دانشکده پزشکی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مریم کرامتکار
سمت: معاون آموزشی گروه اخلاق دانشگاه

مدرک تحصیلی:

رشته تحصیلی:

رزومه
پست الکترونیک:

شماره تماس مستقیم:
شماره تماس داخلی: 3567

آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی
 

نام و نام خانوادگی: دکتر عباس علامی
سمت: معاون پژوهشی گروه اخلاق دانشگاه

مدرک تحصیلی:
متخصص- دانشیار

رشته تحصیلی:
 بیماری های عفونی و گرمسیری

رزومه
پست الکترونیک :
 a_allami@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی: 6400

آدرس: مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا
 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رضا شیخی
سمت: عضو هیات علمی گروه اخلاق دانشگاه

مدرک تحصیلی:
 دکترا PHD

رشته تحصیلی:
روانپرستاری

رزومه
شماره تماس داخلی: 2700

آدرس: قزوین بلوار باهنر دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی
 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد کاظمی فر
سمت: عضو هیات علمی گروه اخلاق دانشگاه

مدرک تحصیلی:
 متخصص- دانشیار

رشته تحصیلی:
 پزشکی قانونی

رزومه
پست الکترونیک:
amkazemifar@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی: 2900

آدرس: غیاث آباد. معاونت درمان

 

نام و نام خانوادگی: دکترمهدیه زرآبادی پور
سمت: عضو هیات علمی گروه اخلاق دانشگاه

مدرک تحصیلی:
متخصص -استادیار

رشته تحصیلی:
بیماریهای دهان و تشخیص

رزومه
پست الکترونیک:
mzarabadipour@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی: 2238

آدرس:  بلوار شهید باهنر - دانشکده دندانپزشکی
 

نام و نام خانوادگی: فریده بهرامخانی
سمت: مسئول آموزش ضمن خدمت کارکنان
دانشگاه
مدرک تحصیلی:
کارشناسی
رشته تحصیلی:
مدیریت دولتی
رزومه
پست الکترونیک:

شماره تماس مستقیم:
شماره تماس داخلی: 2096

آدرس:

 

نام و نام خانوادگی: مریم جمالی
سمت: کارشناس کمیته اخلاق دانشگاه

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: بهداشت محیط

شرح وظایف
پست الکترونیک:
edc@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی: 2508

آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، معاونت آموزشی، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی