اعضای کمیته دانشگاهی اخلاق

نام و نام خانوادگی: دکتر پیمان نامدار
سمت:رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مدرک تحصیلی: متخصص/ استادیار

رشته تحصیلی:
طب اورژانس

رزمه

پست الکترونیک:
p.namdar@qums.ac.ir

تلفن تماس:2000

آدرس: مجتمع ادارات/ساختمان اداری دانشگاه علوم پزشکی قزوین


 

نام و نام خانوادگی: نوید محمدی
سمت: معاون آموزشی دانشگاه
مدرک تحصیلی: تخصص
رشته تحصیلی: پزشکی اجتماعی

رزومه
پست الکترونیک:
education@qums.ac.ir
شماره تماس مستقیم: 02833341934

شماره تماس داخلی: 2500
آدرس: قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین - پردیس دانشگاه -ساختمان معاونت آموزشی
ساعت حضور : شنبه تا چهارشنبه 7:45 الی 14:15
 

نام و نام خانوادگی: دکتر سونیا اویسی
سمت: مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

مدرک تحصیلی:
دکترا PHD

رشته تحصیلی:
بهداشت خانواده

رزومه
پست الکترونیک:
EDC@qums.ac.ir

شماره تماس مستقیم:33340153-028
شماره تماس داخلی: 2502

آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، معاونت آموزشی، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

  
                                نام و نام خانوادگی: دکتر سید امیر فرزام
سمت: رئیس دانشکده پزشکی
عضو کمیته اخلاق در آموزش دانشگاه
مدرک تحصیلی: متخصص/ استادیار
رشته تحصیلی: پاتولوژی
رزومه
پست الکترونیک: afarzam@qums.ac.ir

تماس داخلی: 33336001-3103
آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین،دانشکده پزشکی


 
                                     

نام و  نام خانوادگی:دکتر محمدعلی سلیمانی
سمت:رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

عضو کمیته اخلاق در آموزش دانشگاه

مدرک تحصیلی:
دکترای تخصصی پرستاری/ دانشیار

رشته تحصیلی:
پرستاری

رزومه

پست الکترونیک:
ma.soleimany@qums.ac.ir

تلفن تماس:
02833237267- 3500

آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین،دانشکده پرستاری و مامایی


 
                                 

نام و نام خانوادگی: دکتر داوود جمشیدی
سمت:رئیس دانشکده دندانپزشکی

عضو کمیته اخلاق در آموزش دانشگاه

مدرک تحصیلی: متخصص/ استادیار

رشته تحصیلی:
اندودانتیکس

رزومه

پست الکترونیک:
djamshidi@qums.ac.ir

تلفن تماس:
02833353064-201
آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین،دانشکده دندانپزشکی


 
             نام و نام خانوادگی: دکتر رزاق محمودی
سمت:رئیس دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
عضو کمیته اخلاق در آموزش دانشگاه
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی / استاد
رشته تحصیلی: بهداشت مواد غذایی
رزومه
پست الکترونیک:  r.mahmodi@qums.ac.ir

 تلفن تماس: 02833344798-3700
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه سمیعی راد
سمت: مسئول آموزش مداوم دانشگاه

مدرک تحصیلی:
دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: پاتولوژی

رزومه
پست الکترونیک:
 cme@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی: 3165

آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین،  دانشکده پزشکی
 

نام و نام خانوادگی: دکتر مهرزاد سرائی صحنه سرائی
سمت: مدیر گروه اخلاق دانشگاه

مدرک تحصیلی:
دکترا PHD

رشته تحصیلی:
 انگل شناسی

رزومه
پست الکترونیک:
msarai@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی: 3545

آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین،
دانشکده پزشکی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مریم کرامتکار
سمت: مدیر گروه کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی/معاون آموزشی گروه اخلاق دانشگاه

مدرک تحصیلی: دکترای پرستاری سالمندی( Ph.D) / استادیار

رشته تحصیلی: پرستاری

رزومه
پست الکترونیک:mkeramatkar@qums.ac.ir

شماره تماس مستقیم:02833237267
شماره تماس داخلی: 3110

آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، دانشکده علوم پایه

 

نام و نام خانوادگی: دکتر زهره یزدی
سمت:
معاون پژوهشی گروه اخلاق دانشگاه

مدرک تحصیلی: متخصص/ دانشیار

رشته تحصیلی: طب کار

رزومه

پست الکترونیک:
zyazdi@qums.ac.ir

تماس داخلی:3110

آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشکده علوم پایه

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رضا شیخی
سمت: عضو هیات علمی گروه اخلاق دانشگاه

مدرک تحصیلی:
 دکترا PHD

رشته تحصیلی:
روانپرستاری

رزومه
شماره تماس داخلی: 2700

آدرس: قزوین بلوار باهنر دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی
 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد کاظمی فر
سمت: عضو هیات علمی گروه اخلاق دانشگاه

مدرک تحصیلی:
 متخصص- دانشیار

رشته تحصیلی:
 پزشکی قانونی

رزومه
پست الکترونیک:
amkazemifar@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی: 2900

آدرس: غیاث آباد. معاونت درمان

 

نام و نام خانوادگی: دکترمهدیه زرآبادی پور
سمت: عضو هیات علمی گروه اخلاق دانشگاه

مدرک تحصیلی:
متخصص -استادیار

رشته تحصیلی:
بیماریهای دهان و تشخیص

رزومه
پست الکترونیک:
mzarabadipour@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی: 2238

آدرس:  بلوار شهید باهنر - دانشکده دندانپزشکی
 

نام و نام خانوادگی: فریده بهرامخانی
سمت: مسئول آموزش ضمن خدمت کارکنان
دانشگاه
مدرک تحصیلی:
کارشناسی
رشته تحصیلی:
مدیریت دولتی
رزومه
پست الکترونیک:

شماره تماس مستقیم:
شماره تماس داخلی: 2165

آدرس:مجتمع ادارات/ ساختمان اداری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

نام و نام خانوادگی: مریم جمالی
سمت: کارشناس کمیته اخلاق دانشگاه

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: بهداشت محیط

شرح وظایف
پست الکترونیک:
edc@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی: 2508

آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، معاونت آموزشی، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی